उद्येश्य

परम्परागत सीप र स्थानीय संघ संस्थाको क्षमता वृद्धि गरी तालिम कार्यक्रम र व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम गराउने, सीपमूलक तालिमको समाधान गर्ने एवं स साना स्तरका घरेलु र साना उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने यस घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमुख उद्येश्य हो ।