Welcome to csitc

previous arrow
next arrow
Slider

Welcome to Csitc

नेपालमा वि.सं. १९९६ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डाको स्थापनावाट सीपमूलक तामिमको थालनी भएको पाइए तापनि ब्यवस्थित रुपमा आ.व. २०१३/१४ मा घरेलु इलम केन्द्रको स्थापना भएपछि विभिन्न विषयको सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । यसरी स्थापना भएको घरेलु इलम केन्द्रलाई आ. व. २०२१/२२ देखी अञ्चल / केन्द्रमा परिणत गरिएपछि जिल्लास्तरमा विस्तार गरेको पाईन्छ । आ. व. २०२२/२३ मा घरेलु इलम केन्द्रलाई घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको प्राविधिक शाखाको रुपमा कायम गरीयो । आ. व. २०५८/५९ देखि साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रमा परिणत गरि तालिमको प्रकृतिमा पनि समायोजन गरियो । आ. व. २०५८/५९ देखि विगतमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अर्न्तर्गत छुटै आयोजनाको रुपमा सन्चालित छाला वस्तु पर््रवर्द्धन आयोजना सेरामिक आयोजना, हाते कागज आयोजना, हाते कागज आयोजना र २०५९/६० मा तयारी पोशाक आयोजनालाई समेत समायोजन गरी घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको पुनः संरचना गरिएको छ । तालिमको प्रकृतिमा पनि समायोजन गरी लामो समयको औपचारिक तालिम सन्चालन नगरी वढीमा ४ महिना अवधिसम्मको वस्तुगत तथा व्यवसायमूलक सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्य अल्पकालिन तालिमहरु सन्चालन गर्ने गरिएको छ ।