सुचना

Notice test three

परम्परागत सीप र स्थानीय संघ संस्थाको क्षमता वृद्धि गरी तालिम कार्यक्रम र व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम गराउने, सीपमूलक तालिमको समाधान गर्ने एवं स साना स्तरका...

Notice test two

परम्परागत सीप र स्थानीय संघ संस्थाको क्षमता वृद्धि गरी तालिम कार्यक्रम र व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम गराउने, सीपमूलक तालिमको समाधान गर्ने एवं स साना स्तरका...

प्रगति बिवरण

आ. व. ०६५ / ६६ को बाषिर्क प्रगति


सि. नं.कार्यक्रमलक्ष्यप्रगति
सीपविकास तालिम -वेशिक / एडभान्स ५०० ५४६
हाते कागज तालिम कार्यक्रम ३० ३०
छाला बस्तु पर््रवर्द्धन तालिम कार्यक्रम -क) ६० ७८
तयारी पोशाक तालिम २२५ २८०
सेरामिक पर््रवर्द्धन तालिम कार्यक्रम ४५ ५५
उद्यमशिलता विकास तालिम १०० ९१
सहभागितामूलक सीप विकास तालिम ५०० ५००
प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम १५ १८
त्ालिम पाठ्यक्रम विकास
१० प्रविधिक परामर्श सेवा तथा गुणसुधार आदी १० १०
११ मेला पर््रदर्शनी
१२ स्थानीय स्रोस साधनमा आधारीत नविन व्यवस्थापनको खोज अध्ययान
१३ प्रशिक्षर्थी अध्ययन भ्रमण
१४ सहभागिता मुलक सीप विकास तालिम सम्वन्धी अन्तरक्रिया र गोष्ठी
१५ त्ालिम प्रभावकारीता अध्यान
१६ AIDS सचेतना सम्वन्धी कार्यक्रम ५०० ५७१